Noticias

Seguretat Interior del recinte portuari

club

Cal recordar que en  a Seguretat Interior, l'Article 12 del Reglament de Policia Portuària del Club Nàutic Vilanova indica textualment que: El personal de marineria depenent de la Concessionària té com a principal missió el desenvolupament de les tasques de caràcter portuari i la prestació de serveis d’aquesta naturalesa. Tot i això, junt amb la resta de personal del Club desenvolupa, també, tasques de control i vigilància general.

El que no existeix és una vigilància individualitzada  que, per ser un servei de prestació opcional segons l’article 88 de la Llei de Ports de Catalunya, no es presta per la Concessionària. Per tant aquesta i el seus agents, no responen ni dels danys, ni dels furts, ni dels robatoris que puguin sofrir les embarcacions o els seus accessoris i efectes, o els vehicles aparcats dins del recinte portuari, ni dels seus continguts, i correspon a llurs titulars adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar uns i altres i, en especial, dotar-se d’una assegurança que cobreixi aquests riscos. L’acceptació d’un servei portuari, l’ocupació d’un amarrador, o l’aparcament d’un vehicle implica l’acceptació de l’esmentat règim de responsabilitats.