Normativa

La Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, diferencia dins el conjunt del sistema portuari català entre els ports, les dàrsenes, les instal·lacions nàutiques i les marines interiors gestionats directament per l’Administració de la Generalitat, que donà lloc a la creació de l’entitat de dret públic Ports de la Generalitat, i els que, fruit de la promoció privada, són explotats en règim de concessió administrativa

La disposició final segona de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, preveu l’elaboració d’un reglament de policia portuària que s’ha d’aplicar tant als ports adscrits a Ports de la Generalitat com als ports objecte de concessió administrativa. El concepte policia portuària s’entén en l’accepció més àmplia. Així, el capítol 4 estableix la regulació informadora dels principis bàsics que regeixen l’objecte i contingut dels reglaments d’explotació de cada port, dàrsena i instal·lació marítima, i les normes d’obligat compliment en aquest àmbit. La necessitat de regular la policia portuària d’una manera unitària als ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes amb independència del tipus de gestió i organisme tutelar justifica l’oportunitat del present Decret alhora que respon a una llarga demanda del sector.

Aquest Decret estableix, d’una banda, el règim que ha de regular les relacions entre els titulars de drets de gestió i explotació dels ports, de les dàrsenes i de les instal·lacions marítimes i els usuaris dels serveis portuaris, amb independència que es tracti o no d’un port adscrit a Ports de la Generalitat i que aquest sigui l’ús exclusiu o es tracti d’un port mixt en el qual l’activitat esportiva quedi compartida amb la industrial, comercial o pesquera. D’altra banda, estableix el règim que ha de regular les relacions entre l’administració portuària i els titulars de drets de gestió i explotació, seguint els criteris que estableix la Llei de ports, que atorga el caràcter d’administració portuària tant al Departament de Política Territorial i Obres Públiques com a l’ens públic Ports de la Generalitat, si bé amb les peculiaritats pròpies del fet que la potestat sancionadora només estigui en mans del director competent en matèria de ports, del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i del Govern de la Generalitat.