Noticias

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de Socis i Sòcies del CNV

23 March 2021 club

En compliment dels articles 18 i 19 dels vigents Estatuts i dels percentatges fixats a l’article 26, es convoca l’Assemblea General ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA de Socis del Club Nàutic Vilanova el dissabte 17 d’abril de 2021, al nou edifici del Club, a les 16:30 hores en primera convocatòria i a les 17:00 hores en segona convocatòria. Per facilitar l'organització i la gestió de les mesures de seguretat referents a la pandèmia de la Covid-19, és del tot imprescindible inscriure's a l'Assamblea enviant un correu a comunicacio@cnvilanova.cat indicant la voluntat d'assistir a l'assemblea. 

ORDRE DEL DIA

 1. Presentació
 2. Aprovació de les actes d’assemblees anteriors.
 3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació dels exercicis econòmics vençuts del 2019 i 2020, amb tancament de balanç i compte de resultats.
 4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2021, amb fixació de les quotes ordinàries corresponents a les diferents classes i situacions de socis.
 5. Precs i preguntes.
 6. Votacions.
 7. Exposició de la situació actual del CNV i projectes de la Junta Directiva.
 8. Memòria de les activitats esportives i socials de l’exercici 2019 i 2020.
 9. Precs i preguntes.
 10. Votacions.
 11. Aprovació dels censors de l’acta i censors de comptes del exercici 2021.
 12. Convocatòria d’Eleccions a la Junta Directiva del Club Nàutic Vilanova.
 13. Elecció dels Membres de la Junta Electoral.
 14. Lliurament de mètopes als socis/as amb 25 anys d’antiguitat.

Tal i com estableix l’article 24 dels vigents Estatuts del Club, tota la informació que fa referència als temes a tractar a l’assemblea els trobarà a la seva disposició a les oficines de Capitania i a l’àrea dels soci de la web del Club, a partir del proper 7 d’abril. No obstant això, en els propers dies els socis i sòcies rebran la informació habitual als seus domicilis postals.

Així mateix, us recordem que per poder assistir a aquesta assemblea, és necessari trobar-se al corrent de les seves obligacions econòmiques fins a la data de celebració de la mateixa, així com i en compliment del article 16, l’accés a la Assemblea està condicionat a ser soci i la seva participació és personal i no delegable.