Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies del CNV el dia 29 d'agost

3 August 2020 club

La Junta Directiva del CNV,en compliment dels articles 18 i 19 dels vigents Estatuts i dels percentatges fixats a l’article 26, ha convocat l’Assemblea General ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA de Socis del Club Nàutic Vilanova el dissabte 29 d’ Agost de 2020, al Nou Edifici del Club, a les 16:30 hores en primera convocatòria i a les 17:00 hores en segona convocatòria. Amb el següent ordre del dia:

  1. Presentació
  2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut del 2019, amb tancament de balanç i compte de resultats.
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2020, amb fixació de les quotes ordinàries corresponents a les diferents classes i situacions de socis.
  5. Exposició de la situació actual del CNV i projectes de la Junta Directiva.
  6. Memòria de les activitats esportives i socials de l’ exercici 2019.
  7. Aprovació dels censors de l’acta i censors de comptes de l’exercici 2020.
  8. Precs i preguntes.
  9. Lliurament de Mètopes als socis/as amb 25 anys d’ antiguitat.

Tal i com estableix l’article 24 dels vigents Estatuts del Club, tota l’informació que fa referència als temes a tractar a l’ Assemblea els trobarà a la disposició  dels socis i sòcies a les oficines de Capitania i l'Àrea de Socis de la web, teniu el document Documentació Assemblea Agost 2020 que us podeu descarregar.

Tan mateix us recordem, que per poder assistir a aquesta Assemblea, es necessari trobar-se al corrent de les seves obligacions econòmiques fins a la data de celebració de la mateixa, així com i en compliment del article 16, l’ accés a la Assemblea està condicionat a ser soci i la seva participació és personal i no delegable.

Finalment, comentar-vos que si per recomanacions sanitàries en previsió dels efectes de la pandèmia del coronavirus no es pot celebrar l’ Assemblea en la data establerta, se us comunicarà oportunament. I precisament per la normativa Covid i per contenir l'aforament només podran assistir a l'assemblea els socis i sòcies amb dret a vot, en aquesta ocasió no es permetrà l'assistència a acompanyants.