Política de privadesa

De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la LLei 3/2018 (LOPD-GDD) de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals  li informem que el Responsable del tractament de dades de caràcter personal d'aquest portal web :

 

Club Nàutic Vilanova

Rambla del port, s/n, 08800 , Vilanova i la Geltrú Barcelona

NIF: G60280039  / NIF:(European VAT Number): G60280039 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom XXXX , Llibre YYYY, Foli ZZ, Fulla B-&&&&&&&. Inscripció 1ª

Tel: 948150267                                      E-mail: info@cnvilanova.cat

 

Club Nàutic Vilanova, està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis d'aquest portal web. Mitjançant la present política Club Nàutic Vilanova informa els clients, interessats o usuaris del portal web: https://www.cnvilanova.cat  dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten al portal web, amb la finalitat que decideixin, lliurement  i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Club Nàutic Vilanova , es reserva la facultat de modificar aquesta política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels formularis propietat de Club Nàutic Vilanova, posats a la disposició dels usuaris en aquest portal web, responen, segons el cas concret, per a  :

 • atendre les seves consultes i sol·licituds,
 • realitzar un control de qualitat sobre els nostres productes i serveis, bústia de suggeriments
 • Amb caràcter general no s'utilitzaran les dades rebudes per a cap finalitat que no sigui atendre la seva sol·licitud, prestar-li una atenció personalitzada o enviar-li informació, en cas d'acceptació expressa, sobre els serveis de Club Nàutic Vilanova.
 • Gestionar i atendre les comunicacions presentades pels informants a través del sistema intern d'informació, de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
 1. COM OBTENIM LES SEVES DADES

Sempre recollim les seves dades mitjançant el seu consentiment exprés i pot ser a través de diferents canals de comunicació, com:

 

Quant vostè contacta directament amb Club Nàutic Vilanova, per exemple  a través del portal web o a través de les línies  telefònica, amb el motiu de sol·licitar informació sobre els nostres serveis.

 

Quan vostè participa en les nostres activitats  o   esdeveniments.

 

Quan amb el seu consentiment exprés, ens comuniquen Club Nàutic Vilanova, les seves dades personals.

 

En els diferents formularis que hi ha al nostre portal web, poden existir finalitats diferents que procedim a desenvolupar a continuació:

 

 1.  TRACTAMENT DE LES DADES   

Finalitats comercials: en cas que vostè de forma expressa ens ho autoritzi, les seves dades seran tractades amb la finalitat de remetre'ls informació per via electrònica, sobre serveis. 

En tal cas, la seva informació es mantindrà en el nostre sistema mentre vostè no sol·liciti la revocació del seu consentiment.

 

Comunicacions per correu electrònic: Si ha sol·licitat expressament la recepció de comunicacions electròniques, a qualsevol moment, vostè pot optar per no rebre correus electrònics amb informació del Club Nàutic Vilanova utilitzant el mecanisme de cancel·lació de subscripció contingut en cada correu electrònic.

 

Exercici de drets: el tractament de les seves dades es farà amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud per a l'exercici dels drets.

 

 1.  CONSENTIMENT   

L’informem que els consentiments per vostè atorgats tenen caràcter completament revocable. Aquesta revocació la pot realitzar a qualsevol moment, bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l’adreça que  figura a l'inici del present document o revocant-ho de forma directa en les diferents comunicacions que li remetem. Igualment,  l’informem que aquesta revocació no té efectes retroactius assolint efectes des del moment de sol·licitud d’aquesta.

 

 1. TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals.

L’informem que conservarem la seva informació personal pel període necessari per complir amb els propòsits descrits en aquesta política de privadesa, tret que legalment es permeti o requereixi un període de retenció més llarg.

 1. LEGITIMACIÓ

Club Nàutic Vilanova   està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat per a un o diverses finalitats específiques, tal com recull l'article 6.1. a) del  Reglament 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques

 

 1. EXACTITUD DE LES DADES

D'altra banda, amb la finalitat que les dades dels nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, l'usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l'àrea o departament corresponent de Club Nàutic Vilanova.

 1. DESTINATARIS

Les dades personals, no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades, en els supòsits previstos segons Llei.

 1. DRETS DELS USUARIS

No obstant això, l'interessat podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el RGPD, i la LOPD-GDD :

•          Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat,

•          Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió,

•          Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,

•          Dret a oposar-se al tractament,

•          Dret a la portabilitat de les dades

L'interessat podrà exercitar tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia de la seva D.N.I, i en la qual especificarà quin d'aquests drets sol·licita que  sigui satisfet, enviant la sol·licitud  a l'adreça: Club Nàutic Vilanova , domicili social a aquests efectes en Rambla del Port, s/n , 08800  , Barcelona , Espanya.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 1. MESURES DE SEGURETAT

Finalment s'informa que Club Nàutic Vilanova,adoptarà en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

 1. OBLIGATORIETAT DE LA INTRODUCCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Per accedir al portal web de Club Nàutic Vilanova, https://www.cnvilanova.cat no és necessari aportar cap dada de caràcter personal . No obstant això, per realitzar sol·licituds d'informació o serveis  concrets si que pot ser necessari que l'usuari, interessat aporti dades en els formularis existents al portal web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser informats la conseqüència és  la impossibilitat d'enviar la sol·licitud d'informació.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privadesa, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un email a info@cnvilanova.cat

12. SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (SIIF)

L'Entitat ha implementat un Sistema Intern d'Informació (SIIF), el qual es configura com un eix fonamental per a la supervisió, el control i la prevenció en l'àmbit del compliment normatiu, contemplant el compromís més alt, el rigor i la professionalitat en matèria de seguretat, confidencialitat. , protecció de dades, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.
Els canals interns d'informació integrats al Sistema s'han instrumentat a través d'eines tècniques, que contemplen tots els requisits necessaris per aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors. Així mateix, el SIIF garanteix els principis bàsics d'anonimat, registre adequat, conservació i no alteració, prevenció de conflictes d'interès, protecció de l'informant i prevenció de represàlies.
A través del sistema esmentat, tot informant haurà de comunicar de bona fe qualsevol indici, sospita o evidència de possibles incompliments normatius, delictes, comportaments no ètics i, en general, l'incompliment dels protocols, normes i codis de conducta de l'Entitat.
L'accés al SIIF ha estat habilitat en una secció separada de la nostra pàgina web.

 

Club Nàutic Vilanova , 2021 ©Tots els drets reservats